PhDr. Martin Lacko, PhD.

Martin Lacko sa narodil 4. mája 1976 v Piešťanoch, kde taktiež absolvoval štúdium na miestnom gymnáziu (1990 – 1994). Vysokoškolské štúdium v odbore história-filozofia absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1994 – 1999), kde v roku 2002 taktiež obhájil svoju rigoróznu prácu. Dizertačnú prácu obhájil následne v roku 2007 na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied.

V rokoch 2001 – 2009 pôsobil ako odborný asistent slovenských dejín 20. storočia na Katedre histórie UCM v Trnave. Od roku 2007 pracoval ako vedeckovýskumný pracovník v Ústave pamäti národa. V auguste 2016 bol z práce prepustený, pričom odvtedy trvá aj jeho pracovno-právny súdny spor s ÚPN, ktorý podnes nebol uzavretý. Od roku 2017 pracuje ako nezávislý historik a vydavateľ.

Odborne sa venuje dejinám Slovenska v 20. storočí, predovšetkým výskumu obdobia prvej Slovenskej republiky a tradícii slovenskej štátnosti v 20. storočí.

V rokoch 2002 – 2004 zorganizoval tri ročníky konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov. V rokoch 2004 – 2012 spoluzostavil sedem ročníkov vedeckej ročenky Historické rozhľady (I. – VII.). Zozbieral niekoľko stoviek výpovedí pamätníkov, predovšetkým k obdobiu druhej svetovej vojny. Je autorom viacerých monografií, edícií dokumentov či zborníkov, asi 50 štúdií a množstva odborných článkov. Na základe dosiahnutých výsledkov mu Slovenská akadémia vied v roku 2011 priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa – „samostatný vedecký pracovník“.

Kontakt: lacko.martin1@gmail.com

© Martin Lacko

V prípade záujmu o niektorú z publikácií a overenia jej dostupnosti kontaktujte kníhkupectvo Svojeť (Dunajská 18, Bratislava) http://www.svojet.sk/, alebo priamo autora na adrese lacko.martin1@gmail.com