PhDr. Martin Lacko, PhD.

Martin Lacko sa narodil 4. mája 1976 v Piešťanoch. Absolvoval gymnázium v Piešťanoch (1990 – 1994), potom Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor história-filozofia (1994 – 1999). Rigoróznu prácu obhájil v roku 2002 na Katedre histórie Filozofickej fakulty UK Bratislava. Dizertačnú prácu obhájil v roku 2007 v Historickom ústave SAV Bratislava.

V rokoch 2001 – 2009 pôsobil ako odborný asistent slovenských dejín 20. storočia na Katedre histórie UCM v Trnave. Od roku 2007 pracuje ako vedeckovýskumný pracovník v Ústave pamäti národa.

Odborne sa venuje dejinám Slovenska v 20. storočí, predovšetkým výskumu obdobia prvej Slovenskej republiky a tradícii slovenskej štátnosti v 20. storočí.

V rokoch 2002 – 2004 zorganizoval tri ročníky konferencií Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov. V rokoch 2004 – 2012 spoluzostavil sedem ročníkov vedeckej ročenky Historické rozhľady (I.-VII). Zozbieral niekoľko stoviek výpovedí pamätníkov, predovšetkým k obdobiu druhej svetovej vojny. Je autorom viacerých monografií, edícií dokumentov či zborníkov, asi 50 štúdií a množstva odborných článkov. Na základe dosiahnutých výsledkov mu Slovenská akadémia vied v roku 2011 priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa – „samostatný vedecký pracovník“.

© Martin Lacko