Vážený pán Lacko,

na základe pracovnej zmluvy zo dňa 27.4.2007 vykonávate pre Ústav pamäti národa prácu vedeckého pracovníka v rámci Sekcie vedeckého výskumu.

Dňa 26.6.2016 na svojej internetovej stránke uverejnil článok s názvom ,,Reakcia historika M. Lacka na článok „Zamestnanci si robia, čo chcú. ÚPN trestá ľudáka a matičiara (SME, 6. júna 2016)“ (ďalej len „Článok“), (Článok uverejnený na internetovej stránke: http://martinlacko.sk/reakcie/48-reakcia-na-clanok-zamestnanci-si-robia-co-chcu).

Vo Vašom Článku ste na adresu štatutárneho zástupcu Ústavu pamäti národa, pána Ondreja Krajňáka, uviedli nasledovné tvrdenia:

  • „Podnes som nedostal žiadne pracovné pokarhanie. Vo februári 2016 ho však dostali zamestnanci, ktorí protestovali voči účelovým, nereálne stanoveným pracovným úlohám zo strany O. Krajňáka.“
  • „Ak Krajňák tieto slová naozaj vyslovil, môžem konštatovať, že si buď nepamätá – a teda pamäťový ústav vedie človek s problematickou pamäťou – alebo úmyselne klame a zavádza.“
  • „Článok na jednej strane naznačil, že na čele ÚPN je človek, ktorý vedie vojnu proti vlastným zamestnancom a dostal ho na pokraj vnútorného rozvratu. Prejavom pokrytectva u Krajňáka i tzv. nezávislého denníka je i to, že im neprekáža podpis radového zamestnanca ÚPN pod niektoré občianske iniciatívy, no neprekáža im zapojenie sa ÚPN do predvolebnej kampane KDH, či pôsobenie straníkov i funkcionárov KDH. Dokonca v riadiacich štruktúrach ústavu.“

  • „Jeho zámerom bolo vytvoriť obraz problémových a svojvoľne si konajúcich zamestnancov ÚPN a tak pripraviť pôdu na ich prepustenie. (Čo údajne od Krajňáka ešte v októbri 2014 požadoval šéf istej náboženskej obce.)“

V Článku ste štatutárneho zástupcu Ústavu pamäti národa verejne označili za „klamára“, „pokrytca“, „človeka s problematickou pamäťou“. Obvinil ste ho z „vojny proti vlastným zamestnancom“, z „účelového stanovovania úloh“ vo vzťahu k niektorým zamestnancom a zo zapríčinenia „vnútorného rozvratu“ Ústavu pamäti národa. Štatutárneho zástupcu Ústavu pamäti národa ste bezdôvodne obvinili z politizovania a riešenia pracovnoprávnych otázok na požiadavku bližšie nešpecifikovanej „náboženskej obce“.

Uvedenými tvrdeniami ste verejne, v rozpore so zásadami slušnosti, ostro vystúpili proti svojmu zamestnávateľovi, hrubo ste urazili štatutárneho zástupcu Ústavu pamäti národa, znížili jeho vážnosť a autoritu ako zamestnávateľa v očiach ostatných zamestnancov, verejne spochybnili výkon zákonných oprávnení zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch a pri zadávaní pracovných úloh. Svojim Článkom ste poškodili nie len dobré meno Ústavu pamäti národa ako Vášho zamestnávateľa, ale aj dobré meno Ústavu pamäti národa ako verejnoprávnej ustanovizne, ktorej činnosť je verejnosťou podrobne sledovaná a hodnotená.

Podľa rozhodovacej praxe súdov platí, že konanie, ktorým zamestnanec uráža zamestnávateľa a znižuje jeho autoritu, je považované za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Svojim konaním ste porušili pracovnú disciplínu závažným spôsobom, konali a vystupovali ste v príkrom rozpore s oprávnenými záujmami Ústavu pamäti národa ako Vášho zamestnávateľa. Od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby Vás naďalej zamestnával.

Vzhľadom na vyššie uvedené Vaše konanie hodnotíme ako neprípustné, nelojálne a závažne porušujúce pracovnú disciplínu. Z tohto dôvodu s Vami okamžite končíme pracovný pomer podľa § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“).

Váš pracovný pomer sa týmto končí okamihom doručenia tohto oznámenia.

V súlade s ustanovením § 74 Zákonníka práce bolo okamžité skončenie pracovného pomeru prerokované so Zamestnaneckou radou dňa 5.8.2016 a s odborovými organizáciami Živá pamäť, Nezávislá odborová organizácia Dialóg, Svornosť a spolupráca a Nezávislé kresťanská odbory Slovenska – Zväz pracovníkov školstva a vedy pri ÚPN (základná organizácia) dňa 8.8.2016.

V súlade s ustanovením § 240 ods. 9 Zákonníka práce zamestnávateľ požiadal zástupcov zamestnancov o súhlas s okamžitým skončením pracovného pomeru v prípade, ak ste členom odborového orgánu niektorej z odborových organizácií.

V zmysle uvedeného Vás žiadam, aby ste si najneskôr do uplynutia nasledujúceho pracovného dňa po doručení tohto oznámenia vysporiadali všetky náležitosti vyplývajúce Vám zo skončenia pracovného pomeru, odovzdali pracovnú agendu, vytvorené zamestnanecké diela a všetky ostatné veci patriace zamestnávateľovi, Vášmu nadriadenému zamestnancovi.

S úctou

PaedDr. ThDr. Ondrej KRAJŇÁK, PhD.
predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa