Celkom 23 redigovaných a editovaných knižných diel ku dňu 7. 1. 2016:

 

 1. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov I. Zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava, Modrová, 19.-20. apríla 2002. Katedra histórie FF UCM Trnava, 2002, 194 s.
 1. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov II. (Zborník príspevkov z druhého sympózia Katedry histórie FF UCM Trnava, 9.-10. apríla 2003 v Lúke.) Bratislava: Merkury, 2003, 322 s.
 1. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III. (Povstanie roku 1944). Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie FF UCM Trnava, 21-22. mája 2004 v Lúke).Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2004, 412 s.
 1. Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. I. diel – Situačné hlásenia okresných náčelníkov január – august 1944. Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2005, 283 s.
 1. Z prameňov k dejinám 1. Slovenskej republiky. II. diel – Denníky a spomienky slovenských vojakov z východného frontu 1941 – 1944. Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2006, 270 s. + prílohy.
 1. Proti Poľsku. Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. Bratislava: ÚPN, 2007, 254 s. + prílohy.
 1. Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941. Bratislava: ÚPN, 2009, 220 s. + prílohy.
 1. Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Bratislava: ÚPN, 2010, 183 s.
 1. Historické rozhľady, roč. I, č. 1. (Zost. M. Duchoň –M. Lacko – I. Varšo). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2004, 302 s.
 1. Historické rozhľady, roč. II, č. 2. (Zost. M. Duchoň – M. Lacko – I. Varšo). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2005, 403 s.
 1. Historické rozhľady, roč. III, č. 3. (Zost. M. Duchoň – M. Lacko –  I. Varšo). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2006, 380 s.
 1. Historické rozhľady, roč. IV, č. 4. (Zost. M. Duchoň – M. Lacko – I. Varšo). Bratislava: O. z. Historické rozhľady, 2008, 240 s.
 1. Historické rozhľady, roč. V, č. 5. (Zost. T. Klubert – M. Lacko – I. Varšo). Bratislava: O. z. Historické rozhľady, 2009, 185 s.
 1. Historické rozhľady, roč. VI, č. 6. (Zost. T. Klubert – M. Lacko – I. Varšo). Bratislava: O. z. Historické rozhľady, 2010, 185 s.
 1. Historické rozhľady, roč. VII, č. 7. (Zost. T. Klubert – M. Lacko – I. Varšo). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2012, 320 s.
 1. ŠTELCER, I.: Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945 – 1992). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, 257 s.+ prílohy
 1. Autonómia Slovenska. 75 rokov. Pamätnica zo spomienkovej akadémie v Žiline dňa 4. októbra 2013. (Zost. M. Lacko – P. Ivánek). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 121 s.+ prílohy
 1. Slovenské národné povstanie a záver vojny na území Žilinského kraja 1944 – 1945. (Zost. M. Lacko – M. Malatinský). Žilina: ŽSK, 2014, 302 s.
 1. ČATLOŠ, Dušan: Deti a vojna. Spomienky na detstvo a rodinu 1941 – 1946. Krakov – Martin: Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, 108 s.
 1. NEMČOK, Jozef: Cesta smrti a života alebo útek z partizánskeho hrobu v Sklabini. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, 174 s.
 1. Salus patriae suprema lex. Pohľady do slovenských dejín. (Zost. J. Košiar – M. Lacko). Bratislava: Lúč – Ústav dejín kresťanstva, 2015, 359 s.
 1. Samostatnosť Slovenska. 75 rokov. Pamätnica zo spomienkových akadémií v Bratislave a Košiciach 13. a 14. marca 2014. (Zost. M. Lacko – V. Kárpáty). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2015, 140 s.+ prílohy
 1. Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa. (Zost. M. Lacko – M. Malatinský). Krakov – Bratislava: Spolok Slovákov v Poľsku – O.z. Múzeum ozbrojených zložiek 1939 – 1945, 2016, 202 s.+ príloha