Celkom 8 monografií a 2 brožúry k 7. 1. 2016:

Monografie:

  1. LACKO, M. – TESÁREK, P.: 1. východomoslimský pluk SS na Slovensku (október 1944 – február 1945). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2006, 153 s. + prílohy.

  2. LACKO, M.: Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942 – 1943. Bratislava: ÚPN, 2007, 350 s.

  3. KARLÍK, J. – LACKO, M. – MAREK, M. – MRVA, I. – TATÍK, J.: Modrová 1157 – 2007. Modrová: OcÚ 2007, 245 s.

  4. Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava: Slovart, 2008, 224 s.

  5. Slovenská republika 1939 – 1945. Bratislava: Perfekt – ÚPN, 2008, 206 s.

  6. LACKO, M. – SABO, J.: Žandár troch režimov. Gustáv Polčík a jeho služba v Prievidzi v rokoch 1942 – 1972. Bratislava: ÚPN, 2011, 334 s. + prílohy.

  7. Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki. Republika Słowacka 1939 – 1945. Lublin: El-Press, 2012, 298 s.

  8. JAŠEK, P. – KINČOK, B. – LACKO, M.: Slovenskí generáli 1939 – 1945. Praha: Ottovo nakladatelství, 2013, 393 s.

 

Brožúry:

  1. Prevrat 1918 v obci Modrová. Modrová: Vl. nákladom, 2001, 35 s.

  2. Sto rokov modrovskej dychovky. Modrová: Ocú, 2009, 28 s.+ prílohy