Celkom 51 štúdií ku dňu 7. 1. 2016:

 

 1. Morálny stav slovenského vojska 1941 – 1943. Kultúra, roč. II, č. 43-44, 1999, s. 14-15.

 2. Nedostatky v organizácii vojenského života Rýchlej divízie. In: Nový vek. /Zborník pre moderné a najnovšie dejiny/. Bratislava: FF UK, 2000, s. 67-71.
 1. Partizánska brigáda podplukovníka Anatolija Snežinského a jej činnosť v oblasti Považského Inovca (1944-1945). Historický časopis, roč. LI, č. 1, 2003, s. 83-100.
 1. Armia słowacka we wschodniej Polsce w 1941 roku. Pismo i Spravedlivość. /Vyd. Instytut pamięci narodowej, Warszawa/, č. 1 (3), 2003, s. 217-234.
 1. Udalosti 30. októbra 1943 pri Kachovke – mýty a skutočnosti. In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov II. (Zborník príspevkov z druhého sympózia Katedry histórie FF UCM Trnava, 9.-10. apríla 2003 v Lúke.) Bratislava: Merkury, 2003, s. 249-278.
 1. Dezercia tzv. Turkestánskeho pluku SS k partizánskej brigáde Boženko v decembri 1944. Vojenská história, roč. VII, č. 2, 2003, s. 115-122.
 1. Obstanovka v Sovetskom Sojuze glazami slovackich soldat (1941 – 1943 g). Evropa. /Czasopis polskiego instytutu spraw miedzinarodowych/. Tom 4, nr. 4 (13) 2004, s. 119-156.
 1.  K otázke chápania slovanstva v slovenskej spoločnosti 1939 – 1945. In: Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze, realita. (D. Hrodek a kol.). Praha: Libri, 2004, s. 156-165.
 1. Skaza Delostreleckého pluku 31 pri Charkove. Historické rozhľady I. (Zost. M. Duchoň – M. Lacko – I. Varšo), roč. I, č. 1, 2004, s. 163-193.
 1. Dezercie príslušníkov Zaisťovacej divízie na sovietsku stranu roku 1942. Historický časopis, roč. LII, č. 4, 2004, s. 653-672.
 1. Koniec legendy o hrdinskej smrti kapitána Gondu. Kultúra, roč. VII, č. 13–14, 25. 8. 2004, s. 14-15.
 1. Obraz sovietskych partizánov v dokumentoch slovenskej armády. Historický zborník, roč. XIV, č. 2, 2004, s. 70-78.
 1. „Hrdina SNP” kapitán Gonda. (Povstalecký príbeh v ružomberskej oblasti). In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III. (Povstanie roku 1944) Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie FF UCM Trnava, 21-22. mája 2004 v Lúke). Trnava: Katedra histórie FF UCM, 2004, s. 233-271.
 1. Prípad poručíka Antona Hirnera a spol. (O jednom mýte slovenskej vojenskej historiografie.). In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IV. (Zost. M. Šmigeľ – P. Mičko). Banská Bystrica: UMB, 2005, s. 238-248.
 1. Dojmy Slovákov zo situácie v obsadenej časti ZSSR 1941 – 1942. (O jednom neznámom prameni). Slovanský přehled. /Review for Central and Southeastern European History. Praha/, r. XCI, č. 4, 2005, s. 511-517.
 1. Masakra katyńska a Słowacja. Pismo i Spravedlivość. /Vyd. Instytut pamieci narodowej, Warszawa/, č. 2 (8), 2005, s. 217-236.
 1. Vznik a organizácia partizánskeho oddielu Bohdan Chmeľnický. Vojenská história, roč. IX, č. 2, 2005, s. 72-91.
 1. Sovietske vojnové zločiny na západnej Ukrajine v lete 1941 a ich vplyv na bojovú morálku slovenského vojska. Politické vedy, roč. VIII, č. 2, 2005, s. 63-90.
 1. Generál s legendou na začiatku kariéry. (Npor. Pavol Marcely a jeho pád do zajatia v januári 1943 na Kaukaze). Vojenská história, roč. IX, č. 4, 2005, s. 16-29.
 1. Slovenskí vojaci a sovietsky raj. (Dotyky Slovákov s komunizmom v lete 1941). Historické rozhľady II. (Zost. M. Duchoň – M. Lacko – I. Varšo), roč. II, č. 2, 2005, s. 189-202.
 1. K otázke dezercií príslušníkov Zaisťovacej divízie v roku 1943. In: Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku 1943. Vznik a činnosť ilegálnej SNR. Zborník z odborného seminára. (Zost. J. Stanislav – D. Tóth). Banská Bystrica: Múzeum SNP, 2005, s. 77-82.
 1. Piešťany na prelome autonómie a samostatnosti (1938 – 1939). In: Historické rozhľady III. (Zost. M. Duchoň – M. Lacko – I. Varšo), roč. III, č. 3, 2006, s. 311-333.
 1. Żołnierz słowacki na ziemiach polskich v latach 1939 i 1941. In: Stosunki polsko-słowackie w I. polowie XX wieku. Materiały pokonferencyjne. (Red. Joanna Głowinska), Wrocław: IPN, 2006, s. 81-89.
 1.  Obraz ZSRR w publikacjach historicznych na Słowacji po 1989 r. (Na marginesie problematyki). In: Solidarnie ku wolnośći. Problemy transformacji politicznych w środkowej i wsodniej Europie. (Red. Dariusz Dąmbrowski). Wrocław: Solidarność Polsko-Czeszko-Słowacka 2006, s. 31-41.
 1. Utrpenie Slovákov a Rusínov v Maďarskej kráľovskej armáde. Kultúra, roč. IX, č. 16, 18. 10. 2006, s. 3., s. 11.
 1. Dočasne pod Wehrmachtom: Slovenský Delostrelecký pluk 31 na východnom fronte (február - júl 1942). Historický časopis, roč. LIV, č. 3, 2006, s. 503-520.
 1. Otázky okolo sovietskeho partizánskeho hnutia. In: Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov. /SR medzi Povstaním a zánikom 1944 – 1945/. (Zost. M. Šmigeľ – P. Mičko). Banská Bystrica: UMB, 2006, s. 104-111.
 1. Odraz vzniku Slovenského štátu vo vojenských kronikách. In: Slovensko medzi 14. marcom a salzburskými rokovaniami. /Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VI./ (Zost. M. Pekár – R. Pavlovič). Prešov: FF Prešovskej univerzity, 2007, s. 228-240.
 1.  Rusínska problematika vo fondoch armádneho spravodajstva 1940 – 1941. Pamäť národa, roč. III, č. 3, 2007, s. 46-53.
 1. Obraz ZSSR a jeho metamorfózy v slovenskej (československej) armáde 1941 – 1945. In: V tieni červenej hviezdy. Prenikanie sovietizácie do slovenskej (čs.) armády v rokoch 1944 – 1948. Zborník z konferencie dňa 27. 10. 2006. (Zost. P. Šoltés). Bratislava: Istropolitan, 2007, s. 31-38.
 1. Kroniky – súčasť kultúrneho dedičstva a cenný prameň pre historika 20. storočia. In: Fidei et Patriae. Jubilejník na počesť 80. narodenín Františka Vnuka. (Zost. Jozef M. Rydlo). Bratislava: Libri Historiae – Dobrá kniha, 2008, s. 461-469.
 1. Najhorlivejší pomocníci komunistov. (Sväz slovenských partizánov a udalosti na Slovensku v rokoch 1945 – 1948). In: Február 1948 a Slovensko. (Zost. O. Podolec). Bratislava: ÚPN, 2008, s. 519-556.
 1. Problematika partizánskych násilností 1944 – 1945 a postoj historika. In: Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938 – 1945. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VII. (Zost. P. Sokolovič). Bratislava: ÚPN, 2008, s. 296-304.
 1. Úvod. In: Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940 – 1941. (Zost. M. Lacko). Bratislava: ÚPN, 2009, s. 13-29.
 1. Dilong ako poľný kurát (1941 – 1943). In: Rudolf Dilong (1905 – 1986). Zborník o živote a diele k básnikovej storočnici. (Zost. J. M. Rydlo). Bratislava: Libri Historiae, 2009, s. 56-62.
 1. Odraz katyńskej tragédie v slovenskej tlači na jar 1943 a miesto MUDr. Františka Šubíka v ňom. In: Andrej Žarnov (1903 – 1982). Zborník o živote a diele univerzitného profesora MUDr. Františka Šubíka. (Zost. J. M. Rydlo). Bratislava: Libri historiae Slovaciae, 2009, s. 97-117.
 1. Podivní spojenci: slovensko-maďarské konflikty v dokumentoch slovenskej armády. In: Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VIII. (Zost. P. Sokolovič). Bratislava: ÚPN, 2009, s. 198-212.
 1. Sowjetische Kriegsverbrechen in der Westukraine im Sommer 1941 aus der Sicht slowakischer Soldaten http://www.forum-der-wehrmacht.de/thread.php?postid=155094
 1. Spojenecké armády na východnom fronte v spomienkach slovenských vojakov http://www.druhasvetova.sk/view.php?cisloclanku=2010090009
 1. „Kde končil slovenský štát, začínalo Rusko“. (Každodenný život v tzv. partizánskych obciach v Považskom Inovci 1944 – 1945). In: Život v Slovenskej republike. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX. (Zost. P. Sokolovič). Bratislava: ÚPN, 2009, s. 145-152.
 1. K otázke vojnových obetí a štátno-politickej spoľahlivosti vojakov z inkorporovaných obcí na Orave a Spiši v rokoch 1941 – 1945. In: Nepokojná hranica. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie „Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1937 – 1947“ dňa 3. 10. 2009 v Spišskej Belej. (Zost. M. Majeriková). Krakov: TSP, 2010, s. 107-120.
 1. Udział armii słowackiej w kampanii przeciw Polsce w 1939 roku (dotychczasowy stan wiedzy i interpretacji). In: Kampania Polska ´39. Militarne i polityczne aspekty z perspektywy siedemdziesięciolecia. (Red. Jerzy Kirszak – Daniel Koreś). Wroclaw: Oddział IPN, 2011, s. 261 – 273.
 1. Žandár v troch režimoch alebo slovenské dejiny 20. storočia z iného pohľadu. In: LACKO, M. – SABO, J.: Žandár troch režimov. Gustáv Polčík a jeho služba v Prievidzi v rokoch 1942 – 1972. Bratislava: ÚPN, 2011, s. 7-41.
 1. Maďarský vpád na Slovensko v marci 1939 a jeho ohlas. In: Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938 – 1945. Zborník z vedeckej konferencie Šurany 22.-23. marca 2011. (Zost. J. Mitáč). Bratislava: ÚPN, 2011, s. 200-216.

 2. Zoznam padlých, zomrelých, a zabitých slovenských vojakov v ťažení proti ZSSR (jún 1941 – august 1944). (www.upn.gov.sk) (2011)
 1. Zabudnutá povstalecká vražda. Prípad slovenských dôstojníkov v Ľubietovej 13. októbra 1944. Pamäť národa, roč. VIII, č. 3, 2012, s. 3 – 32.
 1.  GERBOC, T. – LACKO, M.: Šesť rokov v poľskom podzemí: Ilegálna cesta rehoľníkov Štefana Horvátha SVD, Jozefa Šaba SVD a Róberta Borika SVD za kňazstvom. Pamäť národa, roč. X, č. 1, 2014, s. 46-62.
 1. „Synov som dal, otcov nedám!“ (Dr. Jozef Tiso v spomienkach slovenských frontových vojakov). In: V turbulentnom tridsaťročí. Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1948. (Zost.: P. Mičko, M. Šmigeľ, M. Syrný). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku 2014, s. 201-213.
 1. Za dovolávanie sa práva národa – doživotie. Ivan Štelcer a jeho slovenský príbeh. In: ŠTELCER, I.: Náš zápas o samostatnosť Slovenska (1945 – 1992). Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013, s. VII-XXVI.
 1. Dolná Poruba v rokoch 1938 – 1945. In: P. Martinák a kol.: Dolná Poruba na fotografiách, v historických prameňoch a súvislostiach. Dolná Poruba: Ocú, 2015, s. 51-58.
 1. Obete Malej vojny – osudy hrdinov. In: Malá vojna v marci 1939 a jej miesto v pamäti národa. (Zost. M. Lacko – M. Malatinský). Krakov – Bratislava: Spolok Slovákov v Poľsku – O.z. Múzeum ozbrojených zložiek 1939 – 1945, 2016, 162-169.